صفحه اصلی

11/19 1393

زمینه های تحقیقاتی در رایانش ابری

یکی از موضوعات جذاب برای فعالیتهای پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی در زمینه رایانش ابری است. در ادامه این مطلب لیستی از موضوعات تحقیقاتی فعال در این زمینه ارائه می شود که محققین و دانشجویان علاقه مندی که قصد دارند در این زمینه فعالیت کنند می توانند از بین موضوعات زیر انتخاب خود را انجام دهند.

 

 

·         Resource allocation and provisioning

·         Data security in the cloud

·         Cloud governance

·         Cloud computing standards and compliance

·         Cloud computing pricing and economics

·         Cloud management and monitoring

·         Negotiating service-level agreements and billing with cloud providers

·         Cloud disaster recovery

·         Platform as a Service and cloud computing

·         Big data and BI

·         Cloud development and testing

·         Building scalable websites in the cloud

·         Cloud APIs and frameworks

·         High-performance computing in the cloud

·         Software as a Service and cloud computing

·         Mobile cloud applications

·         Enterprise application integration with cloud providers

·         Network and application performance in the cloud

·         Cloud desktop and application delivery

·         Cloud architecture design

·         Hybrid cloud

·         Private cloud providers

·         Cloud computing and virtualization

·         Amazon Web Services cloud

·         IaaS cloud deployment strategies

·         Public cloud providers

·         Open source cloud computing

·         Large Scale Cloud Application

·         Green and Energy Management of Cloud Computing

·         Cloud Composition, Federation, Bridging, and Bursting

·         Cloud Migration

·         Cloud Workload Profiling and Deployment Control

·         Distributed and Cloud Networking